สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ 
ที่ตั้ง วัดศรีษะเกษ  ถนนประจักษ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
โทร ๐๔๒ - ๔๖๑๑๕๒  โทรสาร ๐๔๒ - ๔๖๑๑๕๒